Vedtægter for

Dybvad Varmeværk a.m.b.a.

Jernbanegade 8a, 9352 Dybvad

E-mail: dybvv@mail.dk

Telefon: 98 86 42 08

Vagttelefon: 23 45 47 52

CVR nr.: 40 92 00 13

§ 1 Navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er Dybvad Varmeværk a.m.b.a.

1.2 Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune.

§ 2 Formål og forsyningsområde

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi.

2.2 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under

hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning som til såvel tekniske som

økonomiske forhold.

§ 3 Andelshavere/varmeaftagere

3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:

1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.

2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet.

3. Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet.

4. Ejer af bygning på lejet grund.

5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles

facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med

hovedmåler tilhørende selskabet.

3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor

forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den

pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.

3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver der via en andelshaver

forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening

eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc.

3.4 Levering til ikke andelshavere og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der

svarer til de for andelshavere gældende.

3.5 Andelshavere, varmeaftagere og ikke andelshavere skal respektere selskabets gældende

vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være

gældende for selskabet, herunder f.eks. tarifblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede

almindelige leveringsbestemmelser samt eventuelle tekniske leveringsbestemmelser.

3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og

varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

§ 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

4.1 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene

med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke

personligt.

4.2 Selskabets bestyrelse udarbejder tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets

retningslinier om kostægte tariffastsættelse.

§ 5 Udtrædelsesvilkår

5.1 Andelshaveres udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til et

regnskabsårs udløb.

Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders

beslutninger.

5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

a. Afgifter i henhold til årsopgørelse.

b. Eventuelt skyldige afgifter.

c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen,

nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.

d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på

den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den

udtrædendes varmeforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan

endvidere opkræves:

e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen –

tidligere end to årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretager

afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede

anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været

indregnet i priserne.

Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af

foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af

selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige m2 og måler leje) i

regnskabsåret inden opsigelsen.

5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

5.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade

ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette.

Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for

rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet

anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven.

§ 6 Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest ved udgangen af juni måned.

6.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved

annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.

5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.

6. Vedtægtsændringer.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af revisor.

11. Valg af 2 bilagskontrollanter.

12. Eventuelt.

6.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver

ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1-2. Ingen andelshaver

kan dog afgive mere end 1 stemme pr. ejendom.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber

udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten

til varmeaftagerne.

Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse

berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 8

dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren

over de registrerede boliger/lejemål.

6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end to stemmer

yderligere ved fuldmagt.

6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren på 8. dagen før

generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet med rette er

overgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om værkets krav på betaling.

6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er

repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst

2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen

ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på

generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere,

indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling

skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling og forslag kan da

vedtages alene med simpel stemmeflerhed af andelshaverne, uden hensyn til det

repræsenterede antal andelshavere.

6.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld,

godkendes af kommunalbestyrelsen.

6.11 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter,

som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer

skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for

sådanne ændringer.

6.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om

fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6.13 Den reviderede årsrapport samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor

senest 8 dage før generalforsamlingen.

6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller

når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der

ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter

modtagelsen af skriftligt ønske herom.

§ 7 Bestyrelse

7.1 Selskabets bestyrelse består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 4

medlemmer skal være andelshavere.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen har ydet

kommunegaranti for selskabets lån.

Det af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes af

kommunalbestyrelsen.

7.2 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et

bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det

afgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i

§ 7.1.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

7.3 De af generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter har til opgave at kontrollere, hvorvidt

selskabets udgifter er medgået i værkets drift i samarbejde med den af generalforsamlingen

valgte revisor.

7.4 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver

andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber,

institutioner eller lignende, som er andelshavere/varmeaftagere og har stemmeret.

Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

§ 8 Selskabets ledelse

8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen

fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og

næstformand.

8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt til indvarslet

møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er

formandens stemme afgørende.

8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en

beslutningsprotokol.

8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder, andet personale og træffer aftaler om

ansættelsesforhold m.v.

8.5 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte

fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

8.6 Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.

8.7 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 9 Regnskab og revision

9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1/5 til 30/4 Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til

lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

9.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret

revisor.

§ 10 Selskabets opløsning

10.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne

om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

10.2 Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages,

vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

10.3 Et eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til

andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste

regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes

indskudskapital.

Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

Nærværende vedtægter er vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling I

Dybvad den 26. juni 2013, og på den ekstraordinære generalforsamling I Dybvad den

17. juli 2013.

Bestyrelsen:

Søren H Jensen

Teis Karup

Kim Wolf Nielsen

Karl Jørgensen

Peter Beck